Beton architektoniczny
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘temperatura pieczenia pizzy’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Według zasad wymiany ciepła przez promieniowanie, ściany pomieszczenia z ogrzewaniem płaszczyznowym są silniej ogrzewane w górnej części niż w dolnej. Przejmowanie ciepła promieniowania przez ściany i podłogę w pomieszczeniu o kształcie sześcianu, którego sufit jest ogrzewany na całej swej powierzchni. W tym przypadku na każdą z otaczających po- wierzchni pomieszczenia przypada 1/5 ciepła oddawanego przez promieniowanie z sufitu. Wraz z odchyleniem od kształtu sześcianu oraz z wykorzystaniem tylko części sufitu jako powierzchni grzejnej (co najczęściej zachodzi w praktyce) różnią się też ilości ciepła napromieniowywane na poszczególne ściany i podłogę, a dzięki temu także temperatury powierzchniowe.
Ruch , wilgotność i czystość powietrza. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu z ogrzewaniem płaszczyznowym zależy od wilgotności powietrza zewnętrznego, od temperatur, pomieszczenia, od krotności wymiany powietrza i od ewentualnych źródel wilgoci w tym pomieszczeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘temperatura pieczenia pizzy’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Chociaż ogrzewania sufitowe pracują przy znacznie niższych tempera- turach powierzchni grzejnych, niż wspomniane poprzednio inne urządzenia ogrzewcze, to jednak ze względu na położenie powierzchni grzejnych, specjalną uwagę należy poświęcić wymianie ciepła przez promieniowanie między osobami w pomieszczeniu a powierzchnią sufitu. me można przy- jąć zbyt wysokich temperatur sufitu, gdyż inaczej mogło ulec zakłóceniu oddawanie ciepła przez głowę, konieczne ze względów fizjologicznych. Dotyczy to przede wszystkim dużych ogrzewanych powierzchni sufitu w pomieszczeniach dość niskich. Praktyczne doświadczenia wykazują, że w pomieszczeniach o zwykle spotykanych wymiarach w i o wysokości, w świetle między 2,7 – 3,2 m średnie temperatur sufitu aż do sufitu. Jeśli ogrzewa się jedynie mniejszą część powierzchni sufitu, wtedy można stosować wyższe temperatury. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘temperatura pieczenia pizzy’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ogrzewanie sufitowe można stosować również do chłodzenia pomieszczeń. W miejsce urządzenia kotłowego włącza się w obieg wodny wymiennik ciepła zasilany solanką albo wodą chłodzącą. Sufit grzejny odbiera wówczas ciepło przez odpromieniowywanie ze ścian i podłogi pomieszczenia oraz przez konwekcję z powietrza pomieszczenia. Wymiana ciepła przez konwekcję jest silniejsza niż przy ogrzewaniu, bowiem cząstki powietrza ochłodzone przy suficie opadają na dół wskutek ich większej gęstości. Odwrotnie niż przy ogrzewaniu – zimny sufit polepsza warunki schładzania głowy, a przez to zwiększa pożądany efekt chłodzenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘temperatura pieczenia pizzy’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Prowadzenie przewodów. Ogrzewanie sufitowe wykonuje się najczęściej z dolnym rozdziałem. Zasadnicza powierzchnia grzejna składa się wyłącznie z wężownic z rur leżących poziomo, a więc instalacja musi być starannie odpowietrzona, aby osiągnąć niezakłócony obieg wody i uniknąć korozji. W tym celu wodę powrotną prowadzi się często najpierw do góry, a później poprzez górny przewód zbiorczy z powrotem do kotłowni. W najwyższych miejscach należy przewidzieć naczynia odpowietrzające o właściwej, wystarczającej pojemności lub, przy dostatecznej wysokości poddasza, przewody odpowietrzające prowadzące do naczynia wzbiorczego . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘temperatura pieczenia pizzy’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dla oszacowania stopnia dobrego samopoczucia człowieka w pomieszczeniach z ogrzewaniem sufitowym trzeba uwzględnić wszystkie omówione wyżej czynniki. Jako zalety – z higienicznego punktu widzenia – trzeba uznać większą równomierność temperatury powietrza i częściowo niższe jej wartości w przeciwieństwie do sposobów ogrzewania z przewagą oddawania ciepła przez konwekcję. Pośrednio odnosi się to również do słabszych ruchów powietrza, ponieważ przez to zmniejsza się niebezpieczeństwo przenoszenia kurzu i zarazków. Niewielkie przesunięcie stosunku udziału oddawania ciepła przez człowieka na drodze promieniowania i konwekcji nie ma istotnego wpływu na samopoczucie. W żadnym wypadku nie można uznać, że sam fakt doprowadzenia ciepła z góry przy tego rodzaju ogrzewaniu jest zaletą, co jednak czasem robi się, porównując je do promieniowania słonecznego na wolnym powietrzu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘temperatura pieczenia pizzy’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do wytwarzania ciepła używa się zwykłych kotłów używanych w ogrze- waniach wodą ciepłą. Wskutek niższych temperatur wody grzejnej staje się konieczne zastosowanie szczególnie czułego miarkownika spalania. Zaleca się również wbudowanie gwizdawki sygnalizacyjnej oznajmiającej palaczowi osiągnięcie górnej temperatury granicznej na zasilaniu oraz zastosowanie przewodu mieszającego, aby można było w razie niebezpieczeństwa szybko obniżyć temperaturę zasilania i, aby temperatura zasilania mogła być utrzymywana niezależnie od temperatury w kotle. Przy przyłączaniu do zdałaczynnej sieci cieplnej, należy w każ- dym przypadku, a więc także przy ogrzewaniu zdalaczynnym wodą ciepłą, przewidzieć pośrednie ogrzewanie wody obiegowej. Te same warunki obowiązują, jeśli ogrzewanie sufitowe ma być użyte do chłodzenia pomieszczenia, ponieważ dla uniknięcia wewnętrznej korozji nie wolno w żadnym przypadku przepuszczać wody chłodzącej bezpośrednio przez wężownice grzejne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘temperatura pieczenia pizzy’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rury grzejne, które mają być wbudowane w ogrzewane części sufitu sprowadza się zazwyczaj z huty w postaci wężownicy o wymiarach wymaganych. Przeważnie używa się rur Dnom 15 wg DIN 2440, w specjalnym wykonaniu bez szwu lub spawanych (rury wykonane tzw. metodą Fretz-Moona). Wężownice należy ułożyć w suficie poziomo albo z lekkim wznoszeniem się w kierunku przepływu i za pomocą spawania połączyć l pionami. Ze względu na późniejszą niedostępność rur, trzeba zwrócić szczególną uwagę na jakość spawania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘temperatura pieczenia pizzy’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W tej najstarszej i najbardziej rozpowszechnionej konstrukcji zatapia się wężownice rur w nośnym stropie betonowym. Przed zabetonowaniem układa się pojedyncze rury na małych klockach betonowych możliwie blisko dolnej powierzchni betonu. Grubość warstwy betonu jest ustalona przez dane dotyczące wymaganej wytrzymałości i sposobu obciążenia sufitu. Każde zbrojenie betonu polepsza przewodność cieplną, a przez to również i wyrównanie temperatur, szczególnie jeśli pręty stalowe są umieszczone pod rurami grzejnymi. Beton jest materiałem dobrze nadającym się do stropów grzejnych, ponieważ jego współczynnik rozszerzalności jest bardzo zbliżony do współczynnika rozszerzalności stali. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘temperatura pieczenia pizzy’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pomiędzy rurą a obejmą nakładki (żebra) powinien być dostatecznie duży luz, aby umożliwić przesunięcie osiowe rury przy nagrzewaniu i chłodzeniu urządzenia. Według pomiarów Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji przy Technicznym Uniwersytecie w Berlinie różnica temperatur wywołana między powierzchnią rury, a środkiem żebra wynosi 8 -10 st. C, w zależności od jakości wykonania i od właściwego obciążenia cieplnego powierzchni grzejnych. Strop z płyt gipsowych. Żebrowe stropy grzejne można zestawić z pojedynczych płyt prefabrykowanych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘temperatura pieczenia pizzy’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ MECHANICZNYCH Do zatrzymania grubszych zanieczyszczeń z wód powierzchniowych służą sita. Zazwyczaj stosowane są przed sitami kraty z prętów stalowych o prześwicie 50 mm, następnie sita druciane o wymiarach oczek 5 mm, a niekiedy jeszcze drobniejsze sita z brązu np. o prześwicie 1 mm. Drobna zawiesina może być oddzielona w osadnikach, w których prędkość przepływu wynosi około 1 mm/sek; przekrój i długość odpowiadające przepływowi wody przez osadnik w czasie 30-50 minut; głębokość 1. 8-4,5 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries